Oferta ochrona danych osobowych

Wybierz usługę:

Wdrożenie RODO w Twojej firmie

Przeprowadziłeś audyt RODO, ale zabrakło Ci czasu na wdrożenie zaleceń z raportu? W związku z tym system ochrony danych w Twojej firmie w praktyce nie funkcjonuje prawidłowo? Nie wiesz, jak wykorzystać posiadaną dokumentację? A może chcesz się upewnić, czy zalecenia poaudytowe zostały prawidłowo wprowadzone w życie?

Dlatego nasz audyt wdrożenia RODO wskaże, co i w jaki sposób należy poprawić, żeby Twoja firma działała zgodnie z RODO, a Twój system ochrony danych osobowych nie zawodził.

W ramach wdrożenia RODO oferujemy:
 • weryfikację wdrożenia zaleceń poaudytowych;
 • pomoc w realizacji zaleceń poaudytowych;
 • weryfikację, czy w trakcie pierwotnego audytu zidentyfikowano wszystkie uchybienia;
 • przegląd dokumentacji RODO;
 • weryfikację zawartych umów powierzenia;
 • przegląd treści klauzul informacyjnych oraz zgód;
 • weryfikację stosowanych procedur i polityk.
Co daje przeprowadzenie audytu w Twojej firmie? 

Głównym celem audytu jest sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wynikiem audytu jest raport zawierający niezgodności oraz rekomendacje w zakresie rozwiązań mających usprawnić procesy przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie. Podczas audytu zbierane są przede wszystkim niezbędne informacje konieczne do zbudowania dostosowanej dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Ważne: nie istnieje żaden narzucony odgórnie schemat wykonania audytu ochrony danych osobowych. Oznacza to, że każda z firm oferujących tą usługę może działać według samodzielnie ustalonych zasad.

Audyt RODO w siedzibie klienta

 

Audyt przeprowadzany w siedzibie oraz oddziałach firmy klienta – tylko taka forma umożliwi na uzyskanie wiarygodnych wyników. 

przegląd dokumentacji pod kątem RODO

 

 

Wnikliwe sprawdzenie posiadanej przez Twoją firmę dokumentacji.

 

przegląd zabezpieczeń pod kątem RODO

 

Przegląd zabezpieczeń. Zbieramy informacje, sprawdzamy, analizujemy – wszystko po to by wyciągnąć WARTOŚCIOWE WNIOSKI z przeprowadzonego Audytu ochrony danych. 

 

rzetelny audyt RODO

 

Dzięki opracowanemu przez nas schematowi przeprowadzenia audytu RODO nasi eksperci nie przeoczą kluczowych obszarów do zdiagnozowania. Daje to pewność rzetelnie przeprowadzonej usługi.  

 

 

Raport z audytu

Raport z audytu zaprezentowany w siedzibie klienta. Chcemy, aby raport był jak najbardziej zrozumiały – ale zdajemy sobie sprawę, że niektóre aspekty wymagają dodatkowych objaśnień, dlatego omawiamy i wskazujemy obszary, które wymagają usprawnień. 

 

Audyt prowadzony przez naszych ekspertów obejmuje:
 • Spotkania z kluczowym personelem,
 • Badanie dokumentacji,
 • Analizę posiadanej polityki ochrony danych i dostosowanie jej do nowych regulacji,
 • Analizę potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • Sprawdzenie fizycznych obszarów przetwarzania pod względem ryzyka dla przetwarzania danych,
 • Przegląd i analizę systemów informatycznych oraz ich zabezpieczeń,
 • Analizę systemów informatycznych pod względem ryzyka dla przetwarzania danych,
 • Legalność przetwarzania, czyli analiza klauzul zgód na przetwarzanie danych,
 • Analizę zautomatyzowanych operacji, które są prowadzone na danych osobowych,
 • Przegląd i analiza procedur wewnętrznych,
 • Analizę próbek danych,
 • Opracowanie raportu po audytowego zawierającego wykaz niezgodności wraz z rekomendowanymi scenariuszami rozwiązania oraz informacjami niezbędnymi do wdrożenia RODO.

Skuteczność zapewniają usystematyzowane działania, dlatego nasi audytorzy działają według ściśle ustalonych reguł co minimalizuje ryzyko dokonania pomyłki.

Audyt sprawdzający

Audyty sprawdzające przeprowadzane cyklicznie (zalecane minimum raz w roku) mają na celu sprawdzenie prawidłowości przebiegu procesu wdrożenia opracowanej dokumentacji i procedur pod kątem wymagań prawnych RODO. Wynikiem audytu jest opracowany przez naszych specjalistów raport, zawierający ewentualne niezgodności oraz plan naprawczy z zaleceniami dotyczącymi  rozwiązań, mającymi usprawnić proces wdrożenia RODO oraz wymaganych procedur.

Audyt obejmuje następujące obszary:
 • Zakres głównej działalności i struktury podmiotu,
 • Ocena świadomości pracowników,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • Przegląd prowadzonej dokumentacji oraz procedur dot. ochrony danych,
 • Weryfikacja wdrożenia dotychczasowych zaleceń,
 • Przegląd systemów informatycznych,
 • Przegląd wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych.
Szkolenia RODO

Najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa w organizacji jest człowiek… Dlatego proponujemy indywidualnie przygotowane szkolenia wewnętrzne. Opierają się na programie bazowym, który jest dopasowany do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy. Podczas przygotowania szkolenia brana jest pod uwagę specyfika organizacji lub jej fragmentu. Szkolenia realizowane są jako element doradztwa bądź niezależnie jako produkt dedykowany.

Proponowane szkolenia z ochrony danych osobowych:
 • zewnętrzne – Certyfikowane szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych organizowane dla osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.
 • wewnętrzne – Certyfikowane szkolenia w zakresie procesów ochrony danych osobowych dedykowane konkretnej jednostce. Specjalnie profilowane, przygotowane na życzenie i dostosowane do potrzeb Twojej Firmy.
Nasze szkolenia to przede wszystkim: 
Forma sprzyjająca nauce: 
 • praktyczne podejście – pomagamy zrozumieć istotę Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • prosty i zrozumiały język przystępny dla każdego, fachowe zwroty zostawiamy dla “wtajemniczonych RODO-maniaków”
 • nowoczesne prezentacje – przeprowadzane w sposób angażujący uczestnika – zobacz poniżej przykładowe slajdy ↓
 • Kierujemy się zasadą:  MINIMUM TREŚCI MAKSIMUM WIEDZY 

Szkolenie ochrona danych RODOSzkolenie ochrona danych RODOSzkolenie ochrona danych RODOSzkolenie ochrona danych RODO

Konkretne rezultaty
 • pracownik potrafi zidentyfikować sytuację, która może doprowadzić do wycieku danych, i wie jak zminimalizować jego ryzyko
 • zna swoje obowiązki związane z Rozporządzeniem i stosuje się do nich

Naszym celem jest przede wszystkim to, aby pracownik sam zaczął stosować się do zasad RODO i w pełni rozumiał jakie konsekwencje mogą nastąpić, jeżeli jego działania będą niezgodne  Rozporządzeniem

Weryfikacja zdobytej wiedzy (opcjonalnie)
 • końcowy test w formie specjalnie dobranych pytań typu ABC tak aby jak najtrafniej zweryfikować zdobytą wiedzę
 • 17 kluczowych pytań,
 • 3 różne wersje testów, które minimalizują ryzyko “ściągania”
 • możliwość ustalenia progu zdawalności

  Test wiedzy z RODO

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

NIE UCZYMY ROZPORZĄDZENIA – UCZYMY JAK JE ZROZUMIEĆ I ZASTOSOWAĆ W PRAKTYCE.

Zobacz kursy RODO online:

⇒ RODO – kurs ogólny

⇒ RODO w motoryzacji – kurs dla dealerów samochodowych


 


„RODO – kurs ogólny” wdraża w tematykę i w przystępny sposób wyjaśnia kluczowe pojęcia, prawa i obowiązki wynikające z RODO. Lekcje podzielone są według poszczególnych modułów, dzięki czemu łatwo wrócić do interesujących treści. Ciekawe grafiki ułatwiają przyswajanie wiedzy teoretycznej, a podane przykłady uczą, jak zastosować wymogi RODO w praktyce. Nie znajdziesz tu kopii Rozporządzenia.

Korzyści z kursu RODO online:

 • dostęp do praktycznej wiedzy przez 90 dni
 • możliwość odsłuchania poszczególnych lekcji bądź całego kursu
 • krótkie lekcje ułatwiające przyswajanie wiedzy
 • dostęp do wzorów przykładowych dokumentów
 • ćwiczenia, utrwalające wiedzę
 • egzamin końcowy, sprawdzający zdobytą wiedzę
 • imienny certyfikat w formie cyfrowej lub drukowanej (możliwość zamówienia bez dodatkowych opłat wraz z zaświadczeniem)

SPECJALNA OFERTA DLA FIRM – Jesteś zainteresowany zakupem kursu RODO dla swoich pracowników? Aby zapoznać się z ofertą dla firm, kliknij tutaj.

Masz dodatkowe pytania? Pytaj śmiało:

Telefon: 666-873-443
E-mail: info@e-kursyrodo.pl  

Możesz też wypełnić formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą w jak najszybszym terminie.

Dokumentacja RODO

Opracujemy dedykowaną dla Twojej firmy dokumentację, wymaganą Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), a także zweryfikujemy już istniejące dokumenty i procedury stosowane w Państwa firmie.

Metodyka naszych działań:

 • Opracowanie wymaganej dokumentacji tj. Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z załącznikami wg. stanu prawnego obowiązującego w dniu rozpoczęcia prac,
 • Przygotowanie niezbędnych wzorów dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • Opracowanie dedykowanych klauzul i zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • Opracowanie wzorów upoważnień. 

Szczegółowy wykaz dokumentów:

1. Polityka ochrony danych
2. Obszary przetwarzania
3. Wzory:

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych osobowych
 • Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą
 • Wniosek o udostepnienie danych osobowych
 • Ewidencja udostępnień danych osobowych
 • Ewidencja komputerów przenośnych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
 • Regulamin ochrony danych osobowych
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

  4. Rejestr czynności przetwarzania
  5. Instrukcja wypełniania Rejestru czynności przetwarzania
  6. Rejestr kategorii czynności
  7. Instrukcja wypełniania Rejestru kategorii czynności przetwarzania
  8. Plan szkoleń
  9. Opis analizy ryzyka
  10. Raport z analizy ryzyka
  11. Wykaz potencjalnych aktywów
  12. Lista potencjalnych zagrożeń
  13. Lista potencjalnych zabezpieczeń
  14. Ocena skutków dla ochrony danych
  15. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych
  16. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemu ochrony danych
  17. Ewidencja Naruszeń Ochrony Danych Osobowych
  18. Procedura zgłaszania naruszeń do PUODO
  19. Formularz zgłoszenia naruszenia do PUODO
  20. Procedura powołania IOD
  21. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
  22. Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych
  23. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  24. Procedura Backupu i odtwarzania systemu po awarii
  25. Procedura niszczenia nośników informatycznych
  26. Inwentaryzacja systemów
  27. Ewidencja osób upoważnionych
  28. Ewidencja umów powierzenia przetwarzania
  29. Rejestr zgłoszeń – realizacja praw
  30. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych

Inspektor Ochrony Danych 

Pełnienie przez naszą firmę funkcji Inspektora Ochrony Danych. Outsourcing IOD gwarantuje stałą obsługę i monitorowanie procesów związanych z ochroną danych oraz fundamentalną zasadę niezależności zmierzającą do większej efektywności działań.

Kim jest IOD?

⇒ Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pomaga chronić wszystkie dane osobowe w firmach, które potrzebują wsparcia. 

 

Jakie zadania należą do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? 
 • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Przestrzeganie i pilnowanie przestrzegania Polityki bezpieczeństwa informacji i   przygotowywanie dokumentów na jej podstawie.
 • IOD wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o   obowiązkach spoczywających na nich
  z mocy RODO i doradzanie im w tej sprawie.
 • Monitorowanie przestrzegania RODO oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty.
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo IT

Bez względu na branżę, czy wielkość organizacji, którą reprezentujesz, pomagamy w identyfikacji zagrożeń cyber, a następnie ich minimalizacji. Dzięki szerokim kompetencjom naszych specjalistów, pomożemy dobrać i wdrożyć adekwatne rozwiązania, przy rozsądnym poziomie inwestycji. A w sytuacji, gdy mierzysz się ze skutkami incydentu cyber, możesz skorzystać ze wsparcia na najwyższym poziomie.

Usługa realizowana we współpracy z wyspecjalizowanym partnerem.

Wstępny proponowany zakres usług pozwala na zwiększenie realnej „odporności” firmy na incydenty „cyber”, np. ataki hakerskie czy wycieki danych.

Proponowany zakres usług:

1. Audyt i testy sieci firmowej

Odpowiedzą na trzy podstawowe pytania o stan obecny:

 • jak trudno zaatakować firmę?
 • jakie straty może spowodować przestępca atakujący firmę?
 • czy i jak firma jest gotowa poradzić sobie na wypadek ataku?

Wskażą także akceptowalny i rekomendowany stan „odporności” firmy i  bezpieczeństwa.

2. Plany reakcji na incydenty

Podczas współpracy wspólnie opracujemy i stworzymy dostosowany do specyfiki Twojej organizacji, działający w praktyce plan reakcji na incydenty.

3. Szkolenia cybersecurity

Nasze szkolenia gwarantują wzrost świadomości zagrożeń cyber – pracownicy i managerowie organizacji zyskują specjalistyczną wiedzę, która realnie wpływa na minimalizację ryzyk związanych z błędami pracowników (w tym atakami socjotechnicznymi), ale także na zwiększenie odpowiedzialności i zaangażowania w stosowanie istniejących procedur i polityk bezpieczeństwa.

⇒ Proponujemy szkolenia w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

 

Konsultacje i wsparcie eksperta dziedziny ochrony danych osobowych 

Służymy pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów, z jakimi może borykać się Twoja firma, przetwarzając dane osobowe. W zależności od Twoich potrzeb, oferujemy indywidualnie dopasowany Pakiet Konsultacji z ekspertami z dziedziny ochrony danych osobowych lub Abonament Doradczy, w ramach którego zapewniamy Tobie i Twoim pracownikom stały dostęp do specjalistycznej i aktualnej wiedzy z zakresu danych osobowych oraz dedykowanych rozwiązań. 

Oferta specjalna:

Zapoznaj się z naszą ofertą specjalną

10lecie firmy

Świętuj razem z nami.

To już 10 lat, odkąd Standarder chroni dane osobowe. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalną zniżkę – 10 % na usługi szkoleniowe. 

* Oferta dotyczy nowych klientów. 

Dowiedz się więcej napisz lub zadzwoń do nas. 

“Mały Gabinet Lekarski” – to kompleksowa usługa skierowana do lekarzy prowadzących własny gabinet. Usługa obejmuje audyt z raportem, dokumentację dedykowaną dla gabinetu lekarskiego oraz szkolenie z tematyki ochrony danych osobowych dostosowane do branży medycznej, poświadczone certyfikatem. Wsparcie wdrożeniowe – opcjonalnie.

Dowiedz się więcej
zadzwoń - 32 320 29 07
napisz - info@standarder.pl

Zależy nam na przedstawieniu Państwu jak najlepiej dopasowanej oferty, dlatego potrzebować będziemy odpowiedzi na kilka pytań dotyczących Państwa firmy. Pozwoli to na przygotowanie jak najkorzystniejszej cenowo oferty.

OK, rozumiem
Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki internetowej.
PREZENT NA DOBRY POCZĄTEK
POBIERZ DARMOWY EBOOK "BEZPIECZEŃSTWO W PIGUŁCE, czyli jak chronić dane w codziennej pracy" – kompendium wiedzy, niezbędnej do wykonywania bezpiecznej pracy z danymi osobowymi.
Poradnik został wysłany na podany przez Ciebie adres email. Dziękujemy!
Klikając ‘Wyślij’ wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail przez Standarder Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w celu otrzymywania Newslettera z informacjami i ciekawostkami o RODO oraz bieżącymi akcjami promocyjnymi.
:(
×
×
WordPress Popup